Korzystanie z serwisu

Regulamin portalu

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin użytkowania serwisu (zwany dalej także "Regulaminem") określa zasady korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną umożliwiającej użytkowanie serwisu internetowego, dostępnego pod adresem www.meble.com.pl zwanego dalej serwisem.

2. Usługa, o której mowa w Regulaminie, jest świadczona przez Publikator Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul Cieszyńska 3A.

3. Usługa polega na umożliwieniu publikowania (rozpowszechniania) komentarzy, autorskich pomysłów, opinii, pytań, informacji i innych danych pod tekstami umieszczonymi w serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

4. Publikator nie ma obowiązku rozpowszechniać za pośrednictwem serwisu wypowiedzi, treści i danych dostarczanych przez Użytkownika. Publikator zachowuje prawo do zaprzestania rozpowszechniania wszystkich lub tylko wybranych wypowiedzi, treści i danych upublicznionych przez Użytkownika za pośrednictwem serwisu i uniemożliwienia dostępu do tych wypowiedzi, treści i danych użytkownikom Internetu.

5. Publikator zastrzega sobie prawo moderowania komentarzy oraz redagowania treści komentarzy i wpisów.

6. Użytkownik korzystający z serwisu nie może mieć z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec kogokolwiek.

7. Użytkownik jest uprawniony do zaprzestania korzystania z serwisu w każdym czasie. Nie użytkowanie serwisu nie pozbawia jednak Publikatora prawa do korzystania z wypowiedzi, treści i danych dostarczonych i rozpowszechnionych przez Użytkownika za pośrednictwem serwisu. 

§2

Zasady korzystania z serwisu

1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

2. Użytkownicy zobowiązani są do powstrzymania się od rozpowszechniania za pośrednictwem serwisu wszelkich treści o charakterze bezprawnym.

3. Zabronione jest dokonywanie za pośrednictwem serwisu jakichkolwiek działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W szczególności niedozwolone jest wykorzystywanie serwisu do:

a) rozpowszechniania treści naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych użytkowników serwisu) lub zagrażających naruszeniem takich dóbr osobistych;

b) podejmowania działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełniania przestępstw (w tym zniesławienia lub pomówienia);

c) wzywania do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej;

d) propagowania przemocy i agresji;

e) propagowania alkoholu, środków odurzających, narkotyków oraz pornografii;

f) rozpowszechniania treści reklamowych i promocyjnych;

g) rozpowszechniania materiałów naruszających (bądź zagrażających) prawom autorskim i pokrewnym osób trzecich;

h) rozpowszechniania materiałów naruszających lub zagrażających prawom własności przemysłowej (w tym prawom z rejestracji znaku towarowego lub patentu) lub innym prawom osób trzecich;

i) naruszania praw wydawcy portalu;

j) umieszczania linków do prywatnych stron www;

k) umieszczania treści przesyłanych na zasadzie łańcuszka;

l) rozpowszechniania danych teleadresowych;

m) rozpowszechniania danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub inne informatyczne rozwiązania niszczące;

n) rozpowszechniania treści naruszających zasady współżycia społecznego;

o) rozpowszechniania wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub naruszających powszechnie uznawane zasady etyczne i zasady kultury osobistej.

4.Serwis przeznaczony jest do rozpowszechniania treści w języku polskim. Publikator apeluje o używanie polskich liter przy tworzeniu komentarzy i wpisów, a także stosowanie wielkich liter tylko w uzasadnionych przypadkach.

5. Użytkownicy zobligowani są do publikowania serwisie wyłącznie treści zgodnych z tematyką działu. Zakazuje się publikowania w poszczególnych wątkach dyskusyjnych komentarzy niezwiązanych z tematem wiodącym dyskusji.

6. Publikowanie w serwisie informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w tym reklam, materiałów promocyjnych, komunikatów PR, itp.) oraz innych treści o charakterze komercyjnym, bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Publikatora jest zabronione.

7. Te same treści (wypowiedzi) nie mogą być publikowane więcej niż raz i nie mogą być powtarzane w różnych miejscach serwisu. Publikator zachowuje prawo usuwania duplikatów i powtórzeń w dowolnym momencie.

8. Niedopuszczalne jest publikowanie za pośrednictwem serwisu pytań lub problemów wraz z żądaniem przesłania odpowiedzi na indywidualny adres poczty elektronicznej lub za pomocą innego kanału porozumiewania się na odległość. Komentarze służą do otwartej wymiany informacji, dostępnej publicznie dla wszystkich Użytkowników i Czytelników.

9. Zamieszczone w serwisie informacje, teksty, artykuły oraz wszelkie inne dane i materiały nie mogą być kopiowane (w całości lub części), powielane ani zmieniane bez uprzedniej pisemnej zgody Publikator Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

§3

Prawa autorskie

1. Użytkownicy zobligowani są do rozpowszechniania za pośrednictwem serwisu wyłącznie treści (wypowiedzi) własnego autorstwa. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Użytkownicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć mowa jest o "Utworze", rozumie się przez to każdą wypowiedź Użytkownika jego autorstwa zamieszczoną przez niego w komentarzu, którą można uznać za utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. W zamian za świadczenie usługi umożliwienia korzystania z serwisu Użytkownik upoważnia Publikatora do korzystania z Utworu bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych, na wszelkich znanych polach eksploatacji. 

§4

Postanowienia końcowe

1. Publikator nie odpowiada za treść wypowiedzi publikowanych w serwisie.

2. Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność wobec Publikatora i osób trzecich za zamieszczenie w serwisie wypowiedzi naruszającej przepisy prawa lub zasady wynikające z niniejszego Regulaminu.

3. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Publikator nie jest zobowiązana do sprawdzania danych przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych za pośrednictwem serwisu. Publikator zachowuje jednak prawo do kontrolowania treści i danych dostarczanych przez Użytkowników w celu rozpowszechniania za pośrednictwem serwisu, ich redagowania i moderacji, a także odmowy ich rozpowszechnia lub zaprzestania dalszego rozpowszechniania.

4. Publikator zastrzega sobie prawo do ujawnienia tożsamości Użytkownika lub wszelkich informacji podanych przez Użytkownika podczas rejestracji na żądanie uprawnionego organu, jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające związek z aktywnością Użytkownika serwisie. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Użytkownika treści niniejszego punktu.

5. Publikator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu oraz udzielania pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

6. Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem serwisu oraz przypadki naruszenia Regulaminu należy zgłaszać na adres: bmichalik@publikator.com.pl

7. Publikator może czasowo zawiesić działalność serwisu bez podania przyczyny. Powyższe nie będzie powodowało powstania jakichkolwiek roszczeń Użytkowników wobec Publikatora.

8. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją przez danego Użytkownika treści niniejszego Regulaminu wraz ze zobowiązaniem się tego Użytkownika do przestrzegania Regulaminu w całości.

9. Publikator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania.

Zamieszczone na stronach internetowych portalu meble.com.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Publikator Sp. z o.o. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.