Fot Shutterstock

Fot Shutterstock

  • Autor: bm
  • 26 maj 2017 08:45 (aktualizacja: 26 maj 2017 08:59)

Pfleiderer rozważa skup akcji własnych

Pfleiderer Group rozważa rozpoczęcie programu skupu akcji własnych. Zadecyduje o tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 21 czerwca 2017 r. Spółka może przeznaczyć na ten cel do 390 mln zł. W ocenie Zarządu spółki to dobry moment na przeprowadzenie takiego programu.

Rada Nadzorcza Pfleiderer Group zatwierdziła projekt uchwały upoważniającej Zarząd do przeprowadzenia programu nabywania akcji własnych. Uchwała wymaga zgody ze strony Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Projekt uchwały został objęty porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r.

Zgodnie z warunkami określonymi w podjętej przez Zarząd i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą uchwale, Spółka może nabyć do 6 470 100 w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących nie więcej niż 10% kapitału zakładowego Spółki. Cena akcji nabywanych w ramach skupu akcji własnych ma być nie niższa niż 0,33 zł i nie przekraczać 60 zł za jedną akcję. Upoważnienie Zarządu do nabycia akcji obowiązuje do dnia 30 czerwca 2018 r.

W ocenie Zarządu wartość fundamentalna Pfleiderer Group, wypracowywane wyniki i obecna cena akcji Spółki sprawiają, że to dobry moment na przeprowadzenie skupu akcji własnych. Program to dodatkowa forma dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami i na ten cel chcemy przeznaczyć do 390 mln zł. Bardzo dobra sytuacja płynnościowa pozwoli nam na sfinansowanie programu z własnych środków.” - mówi Richard Mayer, Członek Zarządu, CFO, Pfleiderer Group.

Rada Nadzorcza w pełni popiera program nabywania akcji własnych zaproponowany przez Zarząd i przedstawiła swoją pozytywną opinię Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki. Program skupu akcji potwierdza stałe zaangażowanie Spółki w konsekwentne tworzenie wartości dla jej akcjonariuszy i jest dowodem zaufania do Spółki.” - Zbigniew Prokopowicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej Pfleiderer Group.

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ