Fot. Publikator

Fot. Publikator

  • Autor: PAP
  • 23 marz 2020 11:03

Rozwiązania poprawiające płynność finansową przedsiębiorstw w pakiecie antykryzysowym dla firm

Twórcy regulacji zakładają także czasowe zwolnienie z opłat dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz opłat abonamentowych, gdy nie są one zależne od wielkości przychodów lub dochodu przedsiębiorcy; obniżenie o 90 proc. czynszu za okres gdy najemca lokalu nie prowadził działalności w "obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. metrów kw. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, chyba że umowa przewiduje korzystniejsze dla najemcy rozwiązanie".

Są też propozycje zmian w ustawie o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych usprawniających i przyspieszających wypłaty rekompensat kosztów pośrednich uprawnień do emisji, które poniosły przedsiębiorstwa energochłonne w 2019 r. oraz eliminujących "wątpliwości interpretacyjne w odniesieniu do niektórych elementów systemu rekompensat".

Przewidziano zmiany w zakresie umów o imprezę turystyczną, dotyczące m.in. terminu rozwiązania bądź odstąpienia od umowy i terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii (dotyczyć to ma organizacji m.in. wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej i sportowej). Planowane jest wsparcie finansowe twórców i artystów, których działalność nie mogła być kontynuowana w obecnej formie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Autorzy proponowanych regulacji zakładają też zmiany w Prawie zamówień publicznych "w zakresie obowiązku wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, możliwości dokonania zmiany umowy, niedochodzenia należności, w tym kar umownych oraz zwolnienie z kar z ustawy o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, odstąpienie od dochodzenia należności".

Inne planowane rozwiązania to: umożliwienie bankom przedłużenia (odnowienia) lub innych modyfikacji warunków finansowych uprzednio udzielonych przedsiębiorcom z segmentu MŚP, którzy "znaleźli się w szczególnej sytuacji wskutek wystąpienia stanu zagrożenia epidemiologicznego - modyfikacja warunków nie będzie prowadziła do pogorszenia sytuacji kredytobiorcy".

Pomoc ma też dotyczyć obniżenia podstawy opodatkowania dla banków o wartość aktywów wynikających z umowy kredytu, udzielonego przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, zawartych od momentu wejścia w życie ustawy do 31 sierpnia 2020 r.

W OSR wskazano też na wprowadzenie przepisów umożliwiających gminom: wprowadzenie za część 2020 roku zwolnienia z podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa pogorszyła się w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych epidemii koronawirusa. A także na przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. - nie dłużej niż do 30 września tego roku.

18 marca odbyła się Rada Gabinetowa poświęcona pakietowi pomocowemu dla gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. Po posiedzeniu, premier Mateusz Morawiecki poinformował o powstaniu projektu pod nazwą: Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2. Szacunkowa wartość pakietu to ok. 212 mld zł.

"Przepisy w tej chwili są włączane w treść głównej ustawy" - wskazała w niedzielę na Twitterze minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. "Piszemy ją pod presją czasu - dlatego niektóre przepisy jeszcze nie są włączone w treść główną. Ale - jak i pozostałe, które wysłaliśmy do konsultacji - będą częścią pakietu" - dodała. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

maja/ je/

WASZE KOMENTARZE (0) + DODAJ KOMENTARZ